Events

MBA Admission Events: 2013-14

Date

City

Event

7/22/13

Boston, MA

The MBA Tour

7/23/13

Washington, DC

The MBA Tour

7/25/13

Atlanta, GA

The MBA Tour

7/27/13

San Francisco, CA

The MBA Tour

7/28/13

Los Angeles, CA

The MBA Tour

7/30/13

Houston, TX

The MBA Tour

8/8/13

Chicago, IL

Kaplan Road to Business School

8/10/13

Los Angeles, CA

Kaplan Road to Business School

8/11/13

San Francisco, CA

Kaplan Road to Business School

8/12/13

Boston, MA

Kaplan Road to Business School

8/14/13

New York, NY

Kaplan Road to Business School

8/15/13

Washington, DC

Kaplan Road to Business School

8/20/13

Boston, MA

Forte Foundation

8/21/13

Washington, DC

Forte Foundation

9/4/13

New York, NY

Forte Foundation

9/11/13

Boston, MA

QS World MBA Tour

9/14/13

New York, NY

QS World MBA Tour

9/16/13

New York, NY

Idealist Fair

9/17/13

Philadelphia, PA

QS World MBA Tour

9/19/13

Washington, DC

QS World MBA Tour

9/26/13

San Diego, CA

Inside the MBA

10/1/13

Washington, DC

Idealist Fair

10/15/13

Miami, FL

QS World MBA Tour

10/23/13

Chicago, IL

Inside the MBA

10/28/13

Washington, DC

Inside the MBA

10/29/13

Philadelphia, PA

Inside the MBA

10/30/13

New York, NY

Inside the MBA

11/2/13

San Diego, CA

QS World MBA Tour

11/4/13

Atlanta, GA

Inside the MBA

11/6/13

Charlotte, NC

Inside the MBA

11/7/13

Raleigh, NC

Inside the MBA

11/9/13

Toronto, Canada

The MBA Tour

11/9/13

New York, NY

QS World MBA Tour

11/11/13

Houston, TX

Inside the MBA

11/12/13

Washington, DC

QS World MBA Tour

11/14/13

Dallas, TX

Inside the MBA

1/14/14

Boston, MA

Inside the MBA

1/16/14

New York, NY

Inside the MBA

1/21/14

Los Angeles, CA

Inside the MBA

1/23/14

San Francisco, CA

Inside the MBA

Date

City

Event

10/3/13

Accra, Ghana

The MBA Tour

10/5/13

Lagos, Nigeria

The MBA Tour

10/7/13

Johannesburg, S. Africa

The MBA Tour

10/9/13

Nairobi, Kenya

The MBA Tour

Date

City

Event

8/24/13

Shanghai, China

QS World MBA Tour

8/25/13

Beijing, China

QS World MBA Tour

8/27/13

Tokyo, Japan

QS World MBA Tour

8/28/13

Tokyo, Japan

The MBA Tour

8/29/13

Taipei, Taiwan

QS World MBA Tour

8/31/13

Seoul, Korea

QS World MBA Tour

9/2/13

Singapore

QS World MBA Tour

10/29/13

Tokyo, Japan

QS World MBA Tour

10/31/13

Seoul, Korea

QS World MBA Tour

11/2/13

Beijing, China

QS World MBA Tour

11/3/13

Shanghai, China

QS World MBA Tour

11/12/13

Taipei, Taiwan

QS World MBA Tour

11/16/13

Singapore

QS World MBA Tour

11/18/13

Jakarta, Indonesia

QS World MBA Tour

11/20/13

Kuala Lumpur, Malaysia

QS World MBA Tour

India

Date

City

Event

9/19/13

Chennai, India

The MBA Tour

9/21/13

Bangalore, India

The MBA Tour

9/23/13

Delhi, India

The MBA Tour

9/25/13

Ahmedabad, India

The MBA Tour

9/28/13

Mumbai, India

The MBA Tour

Date

City

Event

10/5/13

Istanbul, Turkey

QS World MBA Tour

Date

City

Event

8/20/13

Bogota, Colombia

The MBA Tour

8/21/13

Bogota, Colombia

Graduate Business Study in Washington, DC!

8/24/13

Bogota, Colombia

Premium Bogota Fair

9/4/13

Caracas, Venezuela

QS World MBA Tour

9/6/13

Lima, Peru

QS World MBA Tour

9/9/13

Santiago, Chile

QS World MBA Tour

9/11/13

Buenos Aires, Argentina

QS World MBA Tour

9/14/13

Sao Paulo, Brazil

QS World MBA Tour

Date

City

Event

10/7/13

Tel Aviv, Israel

QS World MBA Tour